Синдикат ЈП ЕТВ

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11

Важно обавештење – Неће бити умањења зараде запосленима у ЈП ЕТВ по основу минулог и сменског рада

Да Вас подсетимо, Обавештењем бр. 861-4 од 02.09.2014.године које је потписала помоћник директора економских, општих и правних послова, Тања Красојевић, запослени у ЈП ЕТВ обавештени су да ће ЈП „Емисиона техника и везе“ обрачун зарада по основу сменског и минулог рада за месец август 2014. године вршити у складу са Изменама и допунама Закона о раду.

То конкретно значи:

  • сви запослени у ЈП ЕТВ би накнаду зараде по основу минулог рада (0,4% по години стажа) примили само за период од када раде у ЈП „Емисиона техника и веза“;
  • запослени на емисионим станицама „Авала“ и „Крњача“ не би примили надокнаду за сменски рад (26%).

Реагујући на ово обавештење наш синдикат је заказао хитну седницу Одбора повереника и упутио допис помоћнику директора економских, општих и правних послова Тањи Красојевић. О томе смо Вас већ обавестили у претходном тексту.

Поступајући по нашем допису помоћник директора економских, општих и правних послова, Тања Красојевић, извршила је додатне консултације са Министарством рада, запошљавања и социјалне политике. На основу тих консултација и наших примедаба изнетих у допису бр.872-4 издато је Обавештење бр. 1299 од 08.09.2014.године.
Обавештење можете погледати овде.
Поменутим обавештењем запослени у ЈП ЕТВ информисани су да ће ЈП „Емисиона техника и везе“ и даље примењивати све одредбе општих аката (Правилника о раду, Правилника о обрачуну зарада, висини и исплати накнаде путних и других трошкова и Уговора о раду) обзиром да су оне повољније за запослене.
То конкретно значи да неће бити умањења зараде запосленима у ЈП ЕТВ по основу минулог и сменског рада све до усклађивања општих аката ЈП ЕТВ са новим законом а најкасније до 29.01.2015.године.
Брзим и аргументованим деловањем Синдикат ЈП ЕТВ је још једном доказао да му је интерес својих чланова приоритетан задатак. Као и небројено пута до сада нисмо дозволили да се неаргументовано и незаконито умањују радна права запослених. На жалост ово није крај. Овим је само купљено време до 29.01.2015.године када ће Измене и допуне Закона о раду постати императивног карактера. До тада ће наш синдикат уложити све своје снаге како би се изменом општих аката ЈП ЕТВ запосленима најмање гарантовала већ стечена права. Трудићемо се да Вас редовно обавештавамо о свим дешавањима по овом и другим питањима.

Обавештење – Председник Синдиката ЈП ЕТВ, Зоран Стевановић, заказао хитну седницу Одбора повереника нашег синдиката за понедељак 08.09.2014.године у 14.оо сати

Поводом Обавештења бр. 861-4 од 02.09.2014.године које је потписала помоћник директора економских, општих и правних послова, Тања Красојевић а којим се запослени у ЈП ЕТВ обавештавају:

„ЈП „Емисиона техника и везе“ ће за обрачун зарада по основу сменског и минулог рада за месец август 2014.године, исплату вршити у складу са чланом 63 и 108 Закона о раду („Сл. гласник РС“ 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) који је ступио на снагу и примењује се од 29.07.2014. године.“

Председник Синдиката ЈП ЕТВ је заказао хитну седницу Одбора повереника нашег синдиката.

Упућен је и допис Помоћнику директора економских, правних и општих послова, Тањи Красојевић.

Синдикат ЈП ЕТВ неће дозволити незаконито једнострано смањење тешко стечених радних права запослених у ЈП ЕТВ.

Обавештење можете погледати овде.

Допис нашег синдиката можете погледати овде.

Обавештење – започела серија састанака између представника пословодства ЈП ЕТВ и представника нашег синдиката а све на основу нашег захтева В.Д.директору ЈП ЕТВ, Дејану Шмигићу за хитним реаговањем поводом усвајања Закона о изменама и допунама Закона

Обзиром на огромну заинтересованост чланова нашег синдиката као и обећања да ћемо вас исцрпно обавештавати о току преговора везано за горенаведену тему обавештавамо вас да су започели преговори.

У име пословодства разговоре је водио помоћник директора Драган Мојовић а у име нашег синдиката председник Зоран Стевановић.

На првом састанку покренуте су теме:

- накнаде за минули рад

Верујемо да је ово тема за коју је заинтересован највећи део наших чланова па је сходно томе о њој било и највише речи. Прелиминарно је договорено да Синдикат ЈП ЕТВ и пословодство предузећа заједнички раде на што бржем решавању статуса запослених који су преузети из РДУ РТС те признавања континуитета радног стажа оствареног у РДУ РТС (и његовим правним претходницима).

- накнаде за дежурства на емисионим станицама „Авала“ и „Крњача“

Обзиром да је почетком важења новог ЗОР-а (28.07.2014.године) укинута обавеза послодавца да плаћа надокнаду за сменски рад од 26% заједнички је предложено да дежурни на поменутим емисионим станицама пређу у режим исплате дневница за службено путовање у земљи. Ово је пракса на свим осталим емисионим станицама а била је пракса до скоро и на емисионим станицама „Авала“ и Крњача“.

- прековремени сати

Заједнички је предлог да сви који остварују прековремене сате у предузеће убудуће добијају новчану накнаду за то у складу са законом и другим актима ЈП ЕТВ.

- измена систематизације и организације послова

Заједнички је предлог да се возни парк врати организационо у сектор Технике како би се побољшало функционисање истог.

- измена правилника о коришћењу службених возила

Заједничка је идеја да се уведе новчана стимулација за запослене који осим својих редовних послова приликом интервенције на емисионим станицама обављају и послове управљања службеним аутомобилом а све у складу са обавезама дефинисаним чланом 10. Правилника о коришћењу службених возила у ЈП ЕТВ.

Ово су само неке од разматраних тема. Биће их још. Трудићемо се да благовремено обавештавамо своје чланове о току и резултатима преговора.

Обавештење – одговор В.Д. директора ЈП ЕТВ, Дејану Шмигићу везано за наш допис бр.528-4 од 06.06.2014. године поводом регулисања пословних односа са РДУ РТС

Да вас подсетимо, горенаведеним дописом наш синдикат је од Управног одбора и В.Д.директора Дејана Шмигића затражио да се уложе максимални напори како би се коначно регуласао пословни однос са РДУ РТС и како би наше предузеће коначно могло да остварује приходе и по том основу.

Дописом бр. 650-4 од 15.07.2014.године, В.Д. директор Дејан Шмигић нас је обавестио даје новоформирани Надзорни одбор ЈП ЕТВ дана 02.07.2014.године донео одлуку којом је усвојен текст Уговора о регулисању међусобних пословних односа, права и обавеза РДУ РТС и ЈП ЕТВ.

Сагласност на наведени Уговор дала је и Влада Републике Србије дана 04.07.2014.године Закључком бр.345-6502/2014-14.

Наведеним Уговором предвиђено је да ће на име пружања услуга РДУ РТС плаћати ЈП ЕТВизнос од 350.000.000,оо (350 милиона динара) – без ПДВ-а, на годишњем нивоу односно 29.166.000,оо (без ПДВ-а) на месечном нивоу и то за период од 01.07.2014.године до завршетка процеса дигитализације.

Овај износ чине елементарни трошкови за емитовање РДУ РТС, без инвестиционогодржавања и улагања, до завршетка процеса дигитализације, од када ће се примењивати јединствен Ценовник за улазак у мултиплекс базиран на комерцијалној основи.

Изузетно нам је драго и поносни смо што смо учествовали у тако једној важној и за ово предузеће бити или не бити мисији а иста се зове – НАТЕРАТИ РДУ РТС ДА ПЛАЋА УСЛУГЕ КОЈЕ ИМ СВАКОДНЕВНО ПРУЖАЈУ НАШЕ ПРЕДУЗЕЋЕ И НАШИ ЗАПОСЛЕНИ.

Овим су се отвориле нове, боље перспективе за све запослене у ЈП ЕТВ, обзиром да ће се потписивањем горенаведеног Уговора значајно стабилизовати финансијска ситуација у ЈП ЕТВ. Поправиће се и углед нашег предузећа (верујем да више нећемо бити на листи највећих губиташа међу јавним предузећима).

Комплетан Допис нашем синдикату можете погледати овде.


Обавештење – наш синдикат упутио допис В.Д.директора ЈП ЕТВ, Дејану Шмигићу са захтевом за заказивање хитног састанка између пословодства предузећа и представника нашег синдиката а све због усвајања Закона о изменама и допунама Закона о раду

Допис можете погледати овде.

Након одржаног састанка исцрпно ћемо Вас обавестити о резултатима истог.

Страна 2 од 19

Приступница Синдикат ЈП ЕТВ

Преузмите приступницу

Приступница - каса узајамне помоћи Синдиката ЈП ЕТВ

Преузмите приступницу

Актуелно

Обавештење – Одржан састанак Одбора повереника репрезентативног Синдиката ЈП ЕТВ Обавештење – Од 01.фебруара 2015.године повећан износ за време проведено на службеном путу у земљи (дневница) на 2168,оо динара Обавештење – Синдикат ЈП ЕТВ упутио хитан допис В.Д. директора ЈП ЕТВ, Бранку Гогићу, са захтевом за хитни састанак везано за обавештење од 09.12.2014.године о измени начина и динамике исплате зараде запосленима у ЈП ЕТВ Обавештење - редовна годишња скупштина Синдиката ЈП ЕТВ ће се одржати дана 15.12.2014. године у 12.00 часова, у Београду. Обавештење – одржан састанак између представника нашег синдиката и В.Д.директора ЈП „Емисиона техника и везе“, Дејана Шмигића Обавештење – одржан састанак између представника нашег синдиката и В.Д.директора ЈП „Емисиона техника и везе“, Дејана Шмигића Важно обавештење – Неће бити умањења зараде запосленима у ЈП ЕТВ по основу минулог и сменског рада Обавештење – Председник Синдиката ЈП ЕТВ, Зоран Стевановић, заказао хитну седницу Одбора повереника нашег синдиката за понедељак 08.09.2014.године у 14.оо сати Обавештење – започела серија састанака између представника пословодства ЈП ЕТВ и представника нашег синдиката а све на основу нашег захтева В.Д.директору ЈП ЕТВ, Дејану Шмигићу за хитним реаговањем поводом усвајања Закона о изменама и допунама Закона Обавештење – одговор В.Д. директора ЈП ЕТВ, Дејану Шмигићу везано за наш допис бр.528-4 од 06.06.2014. године поводом регулисања пословних односа са РДУ РТС

Посећени смо

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас37
mod_vvisit_counterЈуче360
mod_vvisit_counterОве недеље487
mod_vvisit_counterПрошле недеље352
mod_vvisit_counterОвог месеца2772
mod_vvisit_counterПрошлог месеца2166
mod_vvisit_counterУкупно121513
Налазите се на: Насловна